CHẾ ĐỘ HẬU MÃI

LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ CỘNG DỒN ĐIỂM BẤT KỂ

KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC LẦN GIAO DỊCH